Press

Regulacija i samoregulacija stresa kroz kreativne terapije – Sveučilišni glasnik

Regulacija i samoregulacija stresa kroz kreativne terapije 

Jelena KOVAČEVIĆ

Na Klinici kreativnih terapija u četvrtak, 15. travnja predstav- ljeno je drugo u nizu online predavanja na temu „Regulacija i samoregula- cija stresa kroz kreativne tera- pije“. Predavanju su se odazvali brojni studenti Sveučilišta Josi- pa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na zadovoljstvo djelatnika Klini- ke, studenti su pokazali izrazito zanimanje za kreativne terapije što ide u prilog jednoj od inicija- tiva koju Klinika trenutačno pro- vodi, a to je omogućavanje do- lazaka studentima i djelatnicima Sveučilišta u Kliniku kreativnih terapija koje bi sufinanciralo ili financiralo Sveučilište. Na pre- davanju je publika imala prili- ku vidjeti načine nošenja sa stre- som kroz kreativne medije. Stres je reakcija organizma na situaci- ju u kojoj se osoba osjeća ugro- ženo. Tijekom stresnog događa- ja vitalni se znakovi mijenjaju, 

osjećamo tjeskobu i strah, a moć je rasuđivanja izmijenjena. S ob- zirom na to da je ravnoteža na- rušena, organizam se trudi izno- va ju uspostaviti. Učinkovitost je kreativnih terapija u snižavanju razine stresa već dulje vrijeme potvrđena. Likovna aktivnost, pokret, zvuk i riječ mnogima su dostupni mediji te su ujedno glavni alati tijekom kreativnog terapijskog rada. Stres ne može- mo otkloniti, ali možemo utjeca- ti na našu snagu u sučeljavanju s izazovima. Kreativne aktivnosti kao dio mentalne higijene mogu nas osnažiti, učiniti otporniji- ma te iz naših najiscrpljujućijih iskustava izvući smisao. Klinika kreativnih terapija svojevrstan je nastavak poslijediplomsko- ga specijalističkog studija Krea- tivnih terapija koji se u organi- zaciji Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskoga fakulteta izvode već nekoliko godina. Na Klinici rade stručnjaci, specijali- sti art-terapije, muzikoterapije, dramaterapije i terapije pokre- tom i plesom. 

 

Preuzeto sa:

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/09/sv.-glasnik_br.-68.pdf