Marina Hojsak, prof. glazbene kulture, univ. spec. art. therap.

rođena je u Osijeku. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku-smjer Glazbena kultura. Zvanje sveučilišnog specijalista stekla je  na Poslijediplomskog studiju kreativne terapije, smjer muzikoterapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku.

Dugi niz godina radila je kao učitelj solfeggia i klavira u glazbenoj školi te u osnovnim školama kao učitelj Glazbene kulture. Član je Hrvatskog društva skladatelja (HDS-a) te radi u tonskom studiju kao vokalni trener. Povezuje svoje dvije ljubavi, glazbu i terapiju, u radu s klijentima te muzikoterapiju često primjenjuje u radu u studiju istražujući terapijski učinak snimanja vlastitog glasa i slušanja pjesama nastalih tokom muzikoterapije. Tokom svog mandata na poziciji v.d. ravnatelja Centra za autizam, Osijek, dobila je širu sliku o potrebama djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelj, što joj danas čini njezin rad, još kvalitetnijim. Usustavljuje i promiče radno mjesto muzikoterapeuta u Centru kao prvi sveučilišni muzikoterapeut u Hrvatskoj.

Primjenjuje muzikoterapiju u kliničkom radu sa slijedećim populacijama:

  • prenatalna muzikoterapija
  • mame i bebe
  • djeca s emocionalnim teškoćama
  • djeca i odrasli s intelektualnim teškoćama
  • djeca s teškoćama u razvoju
  • djeca i odrasli s poremećajima iz spektra autizma
  • osobe s anksioznim i depresivnim poremećajima
  • muzikoterapija u zajednici

U svom radu rado uključuje i obitelj klijenata ukoliko za to ima interesa.

Članica je Hrvatske udruge muzikoterapeuta (HUM). Intenzivno radi istraživanja i održava predavanja na temu muzikoterapije te izlaže na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Zadnji objavljeni rad Primjena muzikoterapije u poticanju majčinske privrženosti i samopercipiranih roditeljskih kompetencija majki u riziku (M. Hojsak, A. Katušić) izašao je u časopisu Socijalna psihijatrija Vol. 48 No.2, 2020.

Email: marina.hojsak@gmail.com

Kontakti

Kontakt telefon za naručivanje:
091 224 1522

E-mail adresa:
info@ klinikakreativnosti.hr

Adresa: 
Klinika kreativnosti
Crkvena 21
(u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prizemlje, dvorište)
31 000 Osijek